Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem strony jest firma CRDE Sp. J. z siedzibą w Legionowie, przy ulicy Senatorskiej 6F.
 2. Użytkownikiem serwisu mogą być podmioty gospodarcze a także osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

II. Zasady korzystania z platformy e-learning

 1. Warunkiem korzystania z platformy CRDE jest akceptacja poniższego regulaminu oraz założenie konta.
 2. Zasady rejestracji szkoleń on-Line znajdują się TUTAJ i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
 3. Koszt szkolenia on-line zawarty jest w zakładce dotyczącej kursów on-line.
 4. Cena obejmuje udział w kursie w ciągu 45 dni od daty zapisania się na kurs.
 5. Platforma CRDE służy do zamawiania, prezentowania kursów oraz do ich promocji.
 6. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.
 7. Zasady tworzenia i udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników platformy.
 8. Użytkownik nie ma prawa udostępniać loginu i hasła innym osobom.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności oraz dokonanie wpłaty.
 10. W przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem serwisu PayU.pl, wpłacona kwota jest bezzwrotna.
 11. Użytkownikowi Platformy nie wolno:
  • podejmować prób złamania haseł do kont innych Użytkowników,
  • zakładać kont, w których nazwa Użytkownika zawierałaby treści naruszające dobra osobiste innych osób,
  • podejmować działań zakłócających pracę Platformy.
 12. Zamówienie i opłata za usługi szkoleń online(usługi elektroniczne) wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy, zaś zakup i zapłata za szkolenie jest potwierdzeniem rezygnacji z prawa odstąpienia od tej umowy.

III. Zasady korzystania ze szkoleń i warsztatów

 1. Korzystając z zasobów firmy CRDE Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 2. Koszt uczestnictwa zawarty jest w zakładce dotyczącej programu poszczególnych szkoleń/warsztatów. lub wyświetlany podczas zakupu szkolenia.
 3. Rejestracja na szkolenie/warsztaty odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej www.crde.com lub formularza udostępnionego w programie szkolenia, wysłanego na wskazany nr faksu.
 4. Po przesłaniu zgłoszenia zostanie odesłane potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu/warsztatach.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa należy dokonać wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem na konto bankowe: 

mBank 33 1140 2004 0000 3002 4854 8689

IV. Rezygnacja ze szkoleń i warsztatów

 1. Zamówienie i opłata za usługi szkoleń online(usługi elektroniczne) wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy, zaś zakup i zapłata za szkolenie jest potwierdzeniem rezygnacji z prawa odstąpienia od tej umowy.
 2. Rezygnację z udziały w szkoleniu/warsztatach należy wysłać w formie pisemnej na adres organizatora.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia/warsztatów:
  • do 14 dni przed terminem kursu, wpłacona kwota zostanie zwrócona w 100%
  • od 14 do 7 dni przed terminem szkolenia zostanie zwrócone 50% wpłaconej kwoty
  • na 7 dni przed terminem szkolenia pobrana kwota będzie bezzwrotna.
 4. Nieodwołanie udziału lub brak udziału w szkoleniu/warsztatach powoduje obciążenie w wysokości 100% kosztów uczestnictwa
 5. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z odwołaniem udziału w szkoleniu/warsztatach.

V. Zastrzeżenia

 1. CRDE zastrzega sobie prawo zmiany cen, materiałów dydaktycznych, dodawania kursów/warsztatów, wycofywania kursów i szkoleń, zmian w programach szkoleń a także przeprowadzania promocji.

VI. Prawa Autorskie

 1. Wszystkie materiały ze szkoleń/warsztatów/kursów on-line dostarczone uczestnikom w formie pisemnej lub przekazu elektronicznego, jak również wygłaszane podczas szkolenia treści są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami). Uczestnik rozumie, że bez pisemnej zgody nie ma prawa rozpowszechniać tych materiałów: w całości, we fragmentach, odpłatnie ani nieodpłatnie, w żadnej formie: mówionej, audio, wideo, pisanej, drukowanej lub elektronicznej. Zakaz powyższy nie dotyczy cytowania autorów z powoływaniem się na źródło. Uczestnik może nagrywać szkolenie tylko w przypadku zgody trenera, który prowadzi szkolenie.

VII. Ochrona danych osobowych (Polityka Prywatności zgodnie z RODO)

 1. Polityka Prywatności jest integralną częścią tego regulaminu.
 2. Zgłaszając się na szkolenie/kurs on-line Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 28-08-97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 833 w celu rekrutacji na szkolenia oraz celach marketingowych.
 3. W trakcie szkolenia mogą być robione fotografie, nagrania dźwiękowe oraz nagrania video. Uczestnik akceptuje możliwość znalezienia się na tych zdjęciach, nagraniach video a także akceptuje fakt, że jego wypowiedzi zostaną zarejestrowane. Uczestnik rozumie i wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystywanie wymienionych wyżej materiałów przez CRDE zarówno do celów marketingowych, promocyjnych jak i komercyjnych. Uczestnik może nie wyrazić zgody na powyższe postanowienie. W takim przypadku, uczestnik musi złożyć odrębne, pisemne oświadczenie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Login